Thotmesz művészeti műhelye: A Naplitánia II. Széti fáraó sírjában (KV15 )

Rádió: 
Fáraók földjén
Adás dátuma: 
2012, Szeptember 21

Thotmesz művészeti műhelye / KONTAKT Rádió(87,6 MHz)

2012 szeptember 21.
 
A műsor témája
MEBT: hétfőn Tüske László tart előadást a Jakubinus-Ház és az arab tavasz címmel a Nemzetek Házában!
mai téma: a Naplitánia, II. Széti fáraó, kartus kivésése, Napisten éjszakai útja, Atum és Héper, Kapuk Könyve, Szájmegnyitás szertartása, sírépítés, dombormű és falfestmény

 
 
II. Széti sírja Thébában (KV15)
 A Királyok Völgye egyik mélyen fekvő sírja II. Széti fáraó számára készült. Majdnem háromszáz éve ismeri Európa, ugyanis első felmérését Richard Pocosk végezte, még 1737-38 tájékán. Régészeti feltárása Howard Carter nevéhez fűződik, konzerválását pedig az Egyiptomi Régészeti Hivatal az utóbbi évtizedekben végezte el.
 
Kedvelt hely lehetett a késői korokban, ugyanis hatvannál is több görög, démotikus és kopt írásos graffiti olvasható a falán. Előtér nélkül épült, egyenesen halad a sziklafal belseje felé. Három folyosóval kezdődik, melyeket kapuk választanak el egymástól, majd egy négyszögletes kamrába vezet, ahol ezúttal nem mélyítették ki a mély víznyelő aknát. Ezt négy pillérrel alátámasztott terem követi, ahonnan enyhén lejtő folyosó indul. Ezt szélesítették ki sírkamrának.
 
Már a szerkezet jelzi, hogy sietősen kellett befejezni a sír készítését – a fáraó idő előtt meghalt. További nehézségre utal, hogy a díszítés is rendkívül egyenetlen. Az első folyosón még a mély és magas domborművek borítják a falakat, a továbbiakban már csak festéssel találkozunk, és az is eléggé elnagyolt. A magas domborműves technika csak a pilléres csarnokban tér ismét vissza, de annak stílusa eltér az első folyosóétól.
 
A díszítés tematikája azonban gondosan átgondolt és szerkesztett munkára utal. A jelentek a bal oldalon  befelé haladnak, és a Naplitániával kezdődőnek. A második folyosón ehhez az Amduat kapcsolódik, ami a következő folyosón is folytatódik. A jobb oldali falon ugyanezeknek a Könyveknek a jeleneteit kifelé haladva ábrázolták. Új téma tűnt fel a pilléres csarnok előtti kamrában: a halotti felszerelés egyes darabjai láthatók a falon sárga színezéssel, és a Halottak Könyve 62. fejezetének képei.
 
A pilléres kamrában a túlvilági élet ábrázolása a Kapuk könyve alapján történt, és ehhez a Szájmegnyitás szertartása kapcsolódott még. Végül a sírkamra mennyezetén Nut istennő jelent meg, a falakra pedig ismét a Kapuk Könyvét festették. Mindezeket a jelenteket időről- időre megszakította a király képe, amint különböző isteneknek áldozatot mutatott be. Érdekes egyébként, hogy vésett kartusain átdolgozás figyelhető meg: kivésték, majd újravésték őket.
 
 
A Naplitánia
A 18. dinasztia dinamikusan változó világában a királysírok is komoly átalakuláson mentek keresztül. Nemcsak alaprajzuk változott meg, hanem a dekorációjuk is. III. Thutmoszisz fáraó korában tűnt fel először a Ré isten imádását leíró Naplitánia is. Érdekes módon ekkor egy magas rangú hivatalnok is megörökíthette jelentős részét a saját sírjában. Uszeramon (TT61) vezír volt, az alattvalók közül a királyhoz legközelebb álló személy.
 
A Naplitánia ettől kezdve egészen X. Ramszesz fáraóig jellemző lett a Királyok Völgyében. A mű korabeli címe I. Széti fáraó korától ismert: „Napisten imádása Nyugaton, az egyesített imádása Nyugaton”. Mint a címből is kiderül, ez nem egy tényleges túlvilági vezető, mégis ebben a funkcióban jelent meg, mivel a benne olvasható 9 litánia a név megnevezése után a túlvilági boldogulás egy-egy mozzanatát nevezi meg.
 
Képi megjelenítése két csoportba osztható: a kezdőkép egy napkorongot ábrázol, benne a hajnali Napot jelképező skarabeusszal és az esti Napot megszemélyesítő kosfejű Atummal. a túlvilágkönyvek szerkezetéhez hasonlóan itt is három sávba komponálták a jelenetet. Felette és alatta ugyanis Ré ellenségeit megszemélyesítő lények látható: felül egy kígyó kanyargó teste és antilop feje, alul pedig krokodil és kígyó.       
 
Ezt a nagy Naplitánia követi, ahol a Napisten 75 alakja szerepel. Ezt is szokták képekkel megjeleníteni. Érdekes módon a 75 nevet 74 múmia formájú figurával ábrázolják. Az ellentmondást azzal oldják fel, hogy az első alak fölé két nevet is írnak, a többi estben csak egyet. Ők tehát Ré különböző megjelenési formái – az ellenségét ábrázoló karóhoz kötözött karú férfialak kivételével – ezért gyakran látható mellettük kis napkorong is.
 
Maga az egész kompozíció 9 himnuszt tartalmaz, melyek az eddigi kutatások alapján tartalmi és formai szempontból különböző szerkezetet mutatnak. a hármas tagolódás azonban jellemző az egész műre. A kezdet a Napisten imádását tartalmazza annak különböző alakjaiban. Később kiderül, hogy az éjszaka folyamán Ő is meghal, és ezzel Ozirisszá válik. Ez a mozzanat az újjáéledést is magában foglalja – Ozirisz-Réként járja végig a Másvilágot, a Duatot.
 
A Napisten túlvilági útja azonban a királyok személyes túlvilági életéhez is szorosan kötődött. Mint a harmadik egységből világossá válik, az előbbi azonosuláson keresztül valójában maga a fáraó is Révé alakul az éjszaka hátralévő részére, hiszen a halottak Oziriszként élnek a Túlvilágon. Így lehetséges, hogy Ré éjszaka útja egyúttal a király éjszakai útjává váljon, és a király is teremtő istenként jelenjen meg.
 
A mű 9 litániája verssorokba rendeződik, melyeket az azonos nyelvtani szerkezetek szorosan összetartanak. Ré-Ozirisz túlvilági tevékenységét, tulajdonságait írják le heperualakok” megnevezéssel, ill. az egyik litániában a testrészek istenazonosításai tűnnek fel. Az ábrázolások alapján heperukat önálló istenségeknek is tekintették, azok perszonifikációi voltak. Ez a fajta azonosítás egyébként is ismert az óegyiptomi vallásban. Más túlvilági istenek és démonok nevei is bőségesen szolgáltatnak példát a jelenségre.
 
A képek és szövegek nem egyszerű dekorációk voltak, a halott életének aktív részesei. Megnevezésükkel maguk is közreműködtek a Nap hajnali felkeltében, hiszen a szöveg felolvasásával igazhangúvá tették magát Rét, és benne / általa a sírba temetett királyt:
Ezt a könyvet úgy kell felolvasni, ahogy a földre, vagy a falra (zATw) van festve, az éjszaka mélyén.
Ez a Napisten győzelemre segítését (smAa xrw) jelenti ellenségei felett a Nyugaton.
Hasznos ez minden embernek a földön, és hasznos ez neki, miután eltemették.”
 
Szerkesztő és műsorvezető:
dr. Győry Hedvig
Technikai munkatárs: Padi Géza