A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság alapszabálya

 A MAGYAR-EGYIPTOMI BARÁTI TÁRSASÁG ALAPSZABALYA
 
 
Általános Rendelkezések
 
1. Cikkely
A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság társadalmi. szervezetként működő egyesület, amely mint önálló jogi személy és országos illetőségű társadalmi mozgalom fejti ki a tevékenységét.
1. Neve: Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság (MEBT)
 Hungarian Egyptien Friendship Society (HEFS)
2. Székhelye: Nemzetek Haza
Címe    : 1062 Budapest, Bajza utca 54.
3. Működési területe: Magyarország
4. Pecsétje: 30 mm átmérőjű körbélyegző, felirata: Magyar-Egyiptomi
Baráti Társaság Budapest
 
2. Cikkely
A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság politikai pártoktól független társadalmi szervezet. Nem profit orientált jellegű.
A Társaság pártot, szakszervezetet nem támogat és képviselőjelölt kampányának támogatására hozzájárulást nem ad, és azt a továbbiakban is kizárja, vagyis párt érdekében nem végez politikai tevékenységet, országgyűlési képviselői választáson jelöltet nem állít, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe jelöltet nem állít, az Európai Parlament tagjának jelöltet nem állít, a megyei jogú város képviselő testületébe jelöltet nem állít, valamint polgármesternek senkit nem jelöl.
 
 
3. Cikkely
A Társaság célja és tevékenysége.
1. A Társaság célja a két ország társadalmi, kulturális, gazdasági tudományos és sport téren kialakult kapcsolatainak ápolása, elmélyítése, a Baráti kapcsolatok továbbfejlesztése.
2. A Társaság tevékenysége:
A Társaság a következő közhasznú tevékenységeket végzi:
 a. tudományos tevékenység, kutatás,
 b. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 c. kulturális tevékenység,
 d. kulturális örökség megóvása,
               
A Társaság a fenti közhasznú tevékenységek végzése során a következő konkrét feladatokat végzi:
 
e  részt vesz a két ország kölcsönös megismertetésében és népszerűsítésében,
f. közreműködik a két ország kulturális emlékeinek, hagyományainak további felkutatásában és megőrzésében, segíti az erre vonatkozó kutatásokat és ezek kölcsönös megismertetését, fórumot teremt az elért eredmények megvitatására,
g. elősegíti a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztését,
h. ismeretterjesztő tevékenységet folytat,
i. tevékenységi körébe eső kérdésekben, együttműködik más egyesületekkel, állami és társadalmi szervezetekkel.
hivatkozással
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ (1) bek a)-u) pontjaira,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjára,
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5.§ (1) bek.-ben szabályozottakra,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 115.§ a)-i) pontjaira,
a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 5.§, 61.§, 64.§-66.§-aiban foglaltak szerint,
a felnőttképzésről rendelkező 2013. évi LXXVII. törvény 1.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjáig, valamint a (2) bekezdés a)-d) pontjáig rögzített és felsoroltakra,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4.§, 12.§, 37.§, 48/E.§, -aira.
 
3. A Társaság eszközei a fenti célokhoz:
a. előadások, vitaülések, klub-estek, konferenciák, kiállítások, kulturális rendezvények szervezése a Társaság tagjai és az érdeklődők részére,
b. A Társaság kezdeményezi a különféle területeken elért eredmények közzétételét a média útján.
c. A Társaság bevonja munkájába azokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva elő tudják segíteni a kitűzött célok megvalósítását.
 
A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
 
 
4. Cikkely
A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság tagsága.
1. A Társaság tagja lehet minden cselekvőképes, jogilag nem korlátozott magyar állampolgár, valamint Magyarországon lakó egyiptomi állampolgár, aki a Társaság céljai megvalósítása érdekében kíván tevékenykedni, elfogadja a Társaság alapszabályát, és fizeti a tagdíjat.
 
2. A Társaság tagja/támogató/tiszteletbeli tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki a Társaság célkitűzéseit magáénak tartja, alapszabályát elfogadja, etikai normáit betartja, és tagdíjat fizet.
3. A tagok felvételét - belépési nyilatkozatuk alapján - az Elnökség fogadja el.
 
4. A Társaság tagjai reszt vehetnek a Társaság összejövetelein, rendezvényein, javaslatokat, észrevételeket tehetnek, szavazhatnak, választhatnak. Választhatók bármely tisztségre, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva.
 
5. A tagsági viszony megszűnik:
            a) a tag kilépésével;
            b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
            c) a tag kizárásával;
            d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 
Kilépés: A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
Felmondás: Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának felmondására - figyelmeztetni kell.
 
A tag kizárása:
a)                 A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
b)                 A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
c)                  A kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosított, ebben az esetben a kizárt tag a Közgyűléshez fordulhat fellebbezésével. A közgyűlés soron következő ülésén dönt a  tagkizárást elrendelő határozatról.
d)                 Az eljárásban a tisztességes eljárás szabályait be kell tartani lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett tag védekezését előadhassa, bizonyítékait előterjeszthesse és ennek, valamint a cselekmény súlyán mérlegelésével kell meghoznia a határozatot. A határozat lehet kizáró határozat, vagy a kizárási kezdeményezést elutasító döntés.
 
5. Cikkely .
A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság Közgyűlése.
A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, melyet szükség szerint, de évente legalább egyszer kell meghívó küldésével vagy közzétételévelösszehívni, és az a tagok összességéből áll. A Társaság Közgyűlésének ülése nyilvános. A közzététel a társaság www.mebt.hu elnevezésű honlapján történik.
 
1.      A Közgyűlést az elnök akadályoztatása esetén a főtitkár, vagy két elnökségi tag hívja össze a napirend közlésével. A napirendtől eltérni, új napirendet kitűzni csak abban az esetben lehet, ha valamennyi jelen lévő tag az új napirenddel egyetért.
2. A meghívónak tartalmaznia kell
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
3. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A Közgyűlés ülését a székhelyén tartja. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
4. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a szavazati joggal rendelkező tagot az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban a távolmaradás következményére figyelmeztették.
 
5. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, mely időpont az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban is megjelölhető.
6. A Közgyűlésen szavazati joggal a Társaság tagjai vesznek reszt.
A Közgyűlésen a tiszteletbeli elnök, és a tiszteletbeli tagok – amennyiben nem tagjai a Társaságnak - tanácskozási joggal vehetnek részt.
7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 
·         az alapszabály módosítása;
·         az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
·         a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
·         az éves költségvetés elfogadása;
·         az éves beszámoló – ezen belül az a vezetőségnek, mint ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
·         a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
·         az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
·         a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
·         a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
·         a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
·         a végelszámoló kijelölése;
·         a tag kizárása.
.
8. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő. Tisztségviselők választásakor, illetve felmentésekor titkos szavazást lehet tartani. Ugyancsak titkos szavazást kell tartani, ha bizonyos témákban azt a jelenlevő tagság kétharmada kéri.
 
9. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
10.A Közgyűlésen a Társaság elnöke, akadályoztatása esetén a főtitkár, vagy az általa kijelölendő elnökségi tag elnököl.
 
11. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a készülés helyét idejét a résztvevők számát, a napirendi pontokat, a legfontosabb hozzászólások rövid lényegét, a hozott határozatokat, a lezárás időpontját a levezető elnök és hitelesítők nevét és aláírását.
 
12. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:
·         kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
·         vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
E pont esetén nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő, cél szerinti juttatás.
 
6. Cikkely
1. Az Elnökség a Társaság 5 évi időtartamra megválasztott ügyintéző képviselő testülete.
2. Az Elnökség 7 (hét) főből áll; elnök, főtitkár, 5 (öt) elnökségi tag.
A tiszteletbeli elnök állandó meghívott.
Az elnökségi üléseken állandó meghívott a Felügyelő Bizottság elnöke.
3. Az Elnökség feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
     közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
     tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
    bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele.
 
4. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk Ptk.8:1.§], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 
5. Az Elnök feladatai és hatásköre:
 
      a)   a Közgyűlés, valamint a vezetőség üléseinek előkészítése és összehívása,
      b)   az Egyesület képviselete,
      c)   az Alapszabály, a Közgyűlés és az elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,
      d)   irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
      e)   gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,
       f)   mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a
            Közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
 
6. A Társaság elnöke és/vagy főtitkára köteles a Közgyűlés döntéseit Határozatok könyvében folyamatos sorszámozással, törve (per-jellel) évszámmal vezetni oly módon, hogy abból a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen.
A Közgyűlés döntéseit az érintettekkel írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. A Közgyűlés döntéseit www.mebt.hu honlapján elektronikus úton hozza nyilvánosságra.
 
7. A Társaság működése, szolgáltatásainak igénybevétele, beszámolói nyilvánosak, abba a célja szerint érintett valamennyi személy és törvényes képviselője betekinthet. Minderről a Társaság elnöke és/vagy főtitkára elsődlegesen, megkönnyítve a betekintést a társaság honlapján történő elektronikus közzététel útján köteles gondoskodni.
 
8. A Társaság elnöke és/vagy főtitkára ezen túlmenően a Társaság székhelyén bárki részére köteles biztosítani az iratokba való betekintést és arról a saját költségen történő másolat készítését.
 
A Társaság gazdálkodásáról szóló éves beszámolót a Társaság elnöke és/vagy főtitkára terjeszti a Közgyűlés elé. Ezt követően az esetleges észrevételek és hozzászólások után az éves beszámoló megvitatása során az éves beszámoló elfogadásáról és jóváhagyásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt, a tárgyévet követő év május hó 31. napjáig.
 
9. Az Elnököt akadályoztatása esetén a Főtitkár helyettesíti. E minőségében őt az Elnöknek járó jogok illetik meg.
 
10. A Főtitkár feladatai és hatásköre:
a. A Társaság tevékenységének a Közgyűlés és az Elnökség határozatai alapján történő szervezése és fenntartása.
b. A társadalmi és rokoncélú intézményekkel való kapcsolatokra vonatkozó programok szervezése.
c. Nemzetközi Kapcsolatokat érintő feladatok szervezése.
d. A Szervezeti Működési Szabályzatban hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.
e. Egyedül, önállóan képviseli a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaságot.
 
11. A Főtitkárt akadályoztatása eseten - az Elnökség megbízása alapján - más Elnökségi tag helyettesíti.
 
12. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
      a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
      b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
      c) visszahívással;
      d) lemondással;
      e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
      f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges        körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 
7. Cikkely
A Felügyelő Bizottság feladata.
 
1.      Az Egyesület működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
 
2.      A Közgyűlés az Egyesület tagjai közül 3 tagú Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól.
A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles ennek megtörténtéről írásban tájékoztatni azon jogi személyeket, és jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat, amelyeknél felügyelő bizottsági tag.
 
3.      A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi.
 
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről a Közgyűlésnek évente egyszer beszámolni tartozik.
A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
 
4.      A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt – szükség esetén elnökhelyettest – választ.
 
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű többséggel hozza.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai nem utasíthatják.
 
5.      A Felügyelő Bizottság üléseit az elnöke hívja össze. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a Felügyelő Bizottság elnöke nem tesz eleget a kérelemnek, úgy a Felügyelő Bizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására.
 
6.      A Felügyelő Bizottság tagjai csak az Egyesület tagjai lehetnek.
 
7.      Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését össze­hívja, akkor az Egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
 
8.      A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik különösen:
·         az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése,
·         a rendkívüli Közgyűlés kötelező összehívása és javaslattétel annak napirendjére, ha megítélése szerint a Vezetőség tevékenysége jogszabályba, jelen alapszabályba vagy a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként az sérti az Egyesület, illetve a tagok érdekeit,
·         írásbeli jelentést készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés részére,
·         a vagyonmérleg tervezetek és a vagyonleltár tervezetek ellenőrzése és véleményezése,
·         megvizsgálni a közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
·         az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése,
·         jelentést kérhet a Vezetőségtől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az Egyesület munkavállalóitól;
·         megvizsgálhatja, illetve betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba.
 
9.      A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
·         az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
·         a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
 
10. Ha a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – nem hívták össze a Közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult.
 
11. A Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
 
12. A Felügyelő Bizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
 
13. A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felel.
 
8. Cikkely
 
A Társaság vagyona, gazdálkodása
A Társaság a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint, éves pénzügyi terv alapján működik.
A Társaság bevételi forrásai: a tagok által fizetett tagdíjak, a tagok és nem tagok felajánlásai, juttatásai, a hatályos jogszabályokkal összhangban a társadalmi szervezet által folytatható és végezhető tevékenységek.
 
A Társaság kiadásai: működési költségek; rendezvények költségei, tiszteletdíjak és egyéb kiadások.
 
A Társaság a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a 3. Cikkelyben meghatározott célok elérésére fordítja, erre használja fel.
 
9. Cikkely
 
A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság megszűnése.
 
1.      Az Egyesület megszűnése:
a)      Jogutódlással történő megszűnés
      Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
      egyesületekre válhat szét.
b)      Jogutód nélküli megszűnés
        A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
        nélkül megszűnik, ha
·         az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
·         az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
 
2.      Rendelkezés a fennmaradó vagyonról:
a)      Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja, el vagy azt nem szerezheti meg.
b)      A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
 
3.      A vezetővezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén:
a)      Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
b)      Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
 
10. Cikkely
 
Záró rendelkezések.
 
A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság tevékenysége során az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyv, vagyis a 2013. évi V. tv 3:63.-3:85.§-ai valamint törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló többszörösen módosított 2011. évi CLXXV. rendelkezései vonatkoznak.
Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság 2016. február 29-i Közgyűlése hagyta jóvá
 
Budapest, 2016. február 29
 
Záradék: Alulírott Dr. Tüske László Ferenc és Királyné dr. Győry Hedvig, mint az Egyesület törvényes képviselői, továbbá Shams Abdel Rahman és Fülöp Márton Gábor hitelesítők jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
 
 
 
 
Dr. Tüske László Ferenc                                                       Királyné dr. Győry Hedvig
            elnök                                                                                     főtitkár
 
 
 
Shams-Abdel Rahman                                                          Fülöp Márton Gábor
            hitelesítő                                                                                hitelesítő
 
 
Ellenjegyzetem
 
 
 
 
dr. Fülöp László
       ügyvéd