Közgyűlés 2014.

  
Jegyzőkönyv
 
 
Amely készült a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság 1062. Budapest, Bajza u. 54. sz. alatti hivatalos székhelyén a 2014. febr. 24-én 17 órakor megtartott évi rendes, ill. 17.30 órakor megtartott határozatképtelenség miatti megismételt közgyűlésről.
 
Jelen vannak: a társaság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
 
Tárgy: 1. Az Elnökség beszámolója a 2013. évi munkáról
            2. Javaslat a 2014. évi munkatervre
            3. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
            4. A társaság 2013. évi gazdálkodásának jóváhagyása
            5. A társaság 2014. évi költségvetésének jóváhagyása
            6. Alapszabály módosítása az új törvényekkel való harmonizálás érdekében
            7. Az elnökségi, számvizsgáló bizottsági választás
            8. Egyéb aktuális kérdések
 
 
I.
 
Dr. Fodor Sándor a Társaság elnöke megállapította, hogy az eredeti időpontra összehívott közgyűlés nem volt határozatképes, viszont az Alapszabály szerint megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ezért a meghirdetett napirendi pontok tekintetében nincs akadálya közgyűlés tartásának, viszont új napirendi pontot tárgysorozatra tűzni nem lehet.
 
A jelenlévők egyhangú szavazattal jegyzőkönyvvezetőnek megválasztották dr. Fülöp Lászlót, hitelesítőnek pedig Fakó Istvánnét és Shams Abdel Rahmant.
 
Dr. Fodor Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság tisztségviselőinek megválasztása. A közgyűlésen csak a társaság tagjai vehetnek részt. A határozatokat népszavazással és egyszerű szótöbbséggel kell meghozni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha a jelenlévők kérik, lehetőség van titkos szavazás tartására is.
 
A jegyzőkönyv számára rögzíti, hogy Fakó Istvánné jegyzőkönyv hitelesítő egyben szavazatszámlálói feladatait is ellátja.
 
Az egyes napirendi pontokat a közgyűlés összevontan tárgyalta meg és ezt követően külön-külön hozta meg határozatait. A személyi kérdésekben a közgyűlés egyhangú határozattal nyílt szavazat lebonyolítása mellett döntött.
 
 
II.
Határozatok
1/2014. (II.24.) Kgy.sz. határozat
 
A közgyűlés egyhangú határozattal jóváhagyólag tudomásul vette a főtitkár 2013. évre vonatkozó beszámolóját.
 
 
2/2014. (II.24.) Kgy.sz. határozat
 
A közgyűlés egyhangú határozattal jóváhagyólag tudomásul vette a társaság 2013. évi gazdálkodását azzal, hogy forrásként 38.805.-Ft + 50.000.-Ft + 41.397.-Ft folyt be. A felmerült kiadások levonása után 76.332.-Ft volt az a maradvány, amely az ezévi gazdálkodást segíti.
 
 
3/2014. (II.24.) Kgy.sz. határozat
 
A közgyűlés egyhangú határozattal jóváhagyta a Számvizsgáló Bizottság jelentését, amely megállapította, hogy a társaság a Számviteli törvény előírásainak megfelelően végezte gazdálkodását, az teljesen szabályszerű.
 
 
4/2014. (II.24.) Kgy.sz. határozat
 
A közgyűlés az Alapszabály 6. cikkelye alapján megválasztotta elnöknek dr. Fodor Sándort, főtitkárnak Királyné dr. Győry Hedviget, az elnökség tagjainak pedig dr. Tüske László Ferencet, Sziklay Leventét, dr. Fülöp Lászlót, dr. Mohamed Zsuzsannát.
 
 
5/2014. (II.24.) Kgy.sz. határozat
 
A társaság egyhangú határozattal a Számvizsgáló Bizottság elnökeként megerősítette Kele Sándor urat.
 
Kmf.
 
 
 
dr. Fülöp László                                  Fakó Istvánné                                   Shams Abdel Rahman